ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គុណនាម ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary

Lua error in Module:category_tree at line 37: This template/module can only be used on pages in the Category: namespace..

These words are 형용사 (hyeong-yongsa, 形容詞), i.e. Korean adjectives.

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។