ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេស

ពីWiktionary
All wikimedia projects
All wikimedia projects
Articles on this topic in other Wikimedia projects can be found at: Wikimedia Commons ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ប្រទេស
វិគីភីឌាមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមអំពីៈ

វិគីភីឌា ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ ប្រមូលផ្ដុំឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជី of terms ដែលទាក់ទងនឹង {{{2}}} ។[[{{fullurl:Template:topic_cat_description/{{{2}}}|action=edit&preload=Template:topic_cat_description/default}} edit description]][[{{fullurl:Template:topic_cat_parents/{{{2}}}|action=edit&preload=Template:topic_cat_parents/preload}} edit parents]]

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។