ពិភពលោក

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម

ពិភព + លោក