ណាំវ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ចេក​មួយ​ប្រភេទ : ចេក​ណាំវ៉ា, ណាំវ៉ា​ជា​ចេក​មាន​ប្រយោជន៍​ដ៏​សំខាន់​ណាស់ ព្រោះ​ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​មុខ​ច្រើន​យ៉ាង​ជា​ចេក​ងាយ​ដាំ ងាយ​កើត ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ។ ថៃ​ហៅ​ថា กล้วยน้ําว้า (ក្លួយ​ណាមវ៉ា) ឬ​ចេក​ណាំវ៉ា ។ ឈ្មោះ​វិទ្យាសាស្ត្រ Musa sapientum ។