ថ្មី

ដោយWiktionary

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ចាស់ គឺ​ថ្មោង​ឬ​ប្រើប្រាស់​ហើយ​តែ​មិន​ទាន់​សៅហ្មង, មិន​ទាន់​ខូច​ខាត : សំពត់​ថ្មី, មិត្ត​ថ្មី ។