ទល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ទល់
ឡាតាំងយានកម្ម tŭəl
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tŭəl/


កិរិយាសព្ទ

ទល់

( កិ. ) ឃាំង​ឧច្ចារៈ, បស្សាវៈ គឺ​ឃាំង​អាចម៍, នោម​ឬ​មិន​ដើរ​ខ្យល់ : ទល់​មូត្រ, ទល់​លាមក, ទល់​ពោះ, ទល់​ខ្យល់ ។

ទល់ ទល់ បា. ( កិ. ) (ទឡ “មាំ, ធ្វើ​ឲ្យ​មាំ”) ទ្រ​ពី​ក្រោម​ឲ្យ​មាំ​ឲ្យ​រឹងប៉ឹង​ដោយ​ចន្ទល់ : ទល់​ផ្ទះ ។ ទឡ្ហ