ទំពា

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ទំពា
ឡាតាំងយានកម្ម tumpiə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tumpiə/


កិរិយាសព្ទ

ទំពា

  1. លម្អិត​អាហារ​ឬ​អ្វី​ៗ​ដោយ​ធ្មេញ : ទំពា​បាយ, ទំពា​ស្លា, ទំពា​អៀង ។