ធំ

ដោយWiktionary

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​តូច គឺ​មាន​រូប​មាន​សំណុំ​សំនួន​ច្រើន​ជាង​គេ ។ ធំ​ធាត់ ឬ ធាត់​ធំ ដែល​ធំ​ផង​ធាត់​ផង ។ (ព. ប្រ.) ដែល​កាន់​តែ​ដុះដាល​កើត​កាល​វាល​គុម្ព​តាម​លំដាប់​កាល​ឡើង : ឥឡូវ​នេះ វា​កាន់​តែ​ធំ​ធាត់​ក្រែល​ហើយ ។

( បុ. ស. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ក្មួយ​ហៅ​បង​ប្រុស​ឬ​បង​ស្រី​របស់​បិតា​ឬ​របស់​មាតា ក្នុង​ទី​ចំពោះ​មុខ​ឬ​កំបាំង​ហៅ​ក៏​បាន : អញ្ជីញ​ធំ​អង្គុយ; ពាក្យ​ទំយើ​ថា អ៊ំ; បើ​ក្នុង​ទី​កំបាំង​ច្រើន​ហៅ​ថា ឪពុក​ធំ គឺ​ធំ​ប្រុស, ម្ដាយ​ធំ គឺ​ធំ​ស្រី; អ្នក​ដទៃ​មិនមែន​ជា​ញាតិ ដែល​មាន​អាយុ​ច្រើន​ស្រករ​នឹង​ឪពុក​ធំ​ឬ​ម្ដាយ​ធំ ក៏​ហៅ ធំ ឬ អ៊ំ បាន​ដែរ ។