ធ្នាក់

ដោយWiktionary

( ន. ) សត្វ​ដែល​ជា​មេ​ទាក់ គឺ​សត្វ​សម្រាប់​នាំ, សម្រាប់​អន្ទង​យក​ឈ្លើយ, យក​បារាស : មាន់​ធ្នាក់, ទទា​ធ្នាក់​, ដំរី​ធ្នាក់ ។ ព. ប្រ. ថា អ្នក​យោង​អន្ទង, អ្នក​ដឹក​នាំ ។