ធ្នាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ដែល​ជា​មេ​ទាក់ គឺ​សត្វ​សម្រាប់​នាំ, សម្រាប់​អន្ទង​យក​ឈ្លើយ, យក​បារាស : មាន់​ធ្នាក់, ទទា​ធ្នាក់​, ដំរី​ធ្នាក់ ។ ព. ប្រ. ថា អ្នក​យោង​អន្ទង, អ្នក​ដឹក​នាំ ។

  1. (វេយ្យាករណ៍) propositon, préposition បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានគេសម្គាល់ដោយពាក្យផ្សេងៗគ្នា :

- អាយតនិបាត - និបាតសព្ទ - ធ្នាក់ - ស្នៀត គណៈកម្មការភាសាវិទ្យា និង អក្សរសិល្ប៍បានសម្រេចជ្រើសរើសយកពាក្យ ធ្នាក់ និង កំណត់ន័យដូចតទៅ: ធ្នាក់ជាពាក្យប្រើជាមួយនឹងនាម កន្សោមនាម ឬកន្សោមកិរិយាដើម្បីបង្កើត កន្សោមធ្នាក់ (កន្សោមមានធ្នាក់), ឧទាហរណ៍: -វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា -ក្នុងផ្តះ, ក្រៅផ្ទះ។ ពាក្យ នៃ លើ ក្នុង ក្រៅ ជាមួយ ពី អំពី ដល់ ដោយ... ជាធ្នាក់។