បញ្ចេញ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ បញ្ចេញ
សទ្ទតា បញ់-ចេញ
ឡាតាំងយានកម្ម bɑñcəñ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɓɑɲcəɲ/


កិរិយាសព្ទ

បញ្ចេញ

  1. ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ចេញ : បញ្ចេញ​វាចា, បញ្ចេញ​បែប, បញ្ចេញ​ហ្វូង​គោ​ពី​ក្នុង​ក្រោល ។ និយាយ​ពន្លើស : និយាយ​បញ្ចេញ ។ បញ្ចេញ​បញ្ចូល និយាយ​បញ្ចេញ​ខ្លះ​បញ្ចូល​ខ្លះ គឺ​និយាយ​បំផ្លើស​ពន្លើស ដោយ​បញ្ចូល​បន្ថែម​ខ្លះ ។ បញ្ចេញ​ប្រាជ្ញ បញ្ចេញ​បែប​បទ​ឬ​ការ​ចេះ​ដឹង​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ ។ បញ្ចេញ​យោបល់ សម្ដែង​ឬ​ហុច​យោបល់​របស់​ខ្លួន ។ បញ្ចេញ​ស្នាដៃ បង្ហាញ​អ្វី​ៗ ដែល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួន ។ល។