បី

ដោយWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន​លេខ​ដែល​នៅ​ត្រង់​ចន្លោះ​ពីរ​និង​បួន គឺ​មួយ​ផ្សំ​នឹង​ពីរ ឬ​ពីរ​ផ្សំ​នឹង​មួយ (៣) ។

( កិ. ) កាន់​ត្រកង​ឱប​ឬ​ទ្រ​ដោយ​ដៃ​ទាំង​ពីរ : បី​កូន, បី​តោក ។ បី​ត្រកង (ព. ប្រ.) លើក​តម្កើង, កាន់​ជើង, កាន់​ទ្រង់ ។ បី​ទ្រ (ព. ប្រ.) ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ ។

  1. សាងដោយព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ សតវត្សទី១០ រចនាបថបាខែង ព្រហ្មញ្ញសាសនា។