ប្រកប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផ្សំ​ជាមួយ​គ្នា : ក ប្រកប​នឹង ង អ. ថ. កង ; ធ្វើ​ឲ្យ​អែប​នែប​ជាប់​ជាមួយ​គ្នា ឲ្យ​រលាយ​សាច់​មួយ : យក​ភ្លុក​មក​ប្រកប​ឈើ​ខ្មៅ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​កប, ឲ្យ​កាក់​កប, ឲ្យ​បាន​លទ្ធផល; កាន់​ការ : ប្រកប​ការ​របរ, ប្រកប​ការ​លក់​ដូរ, ប្រកប​កសិកម្ម (ម. ព. កប ផង) ។