ផ្អប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​ឲ្យ​អប​ជិត​គ្នា, អប​ផ្ទប់ផ្ទល់; អែបអប​ផ្ទប់ផ្ទល់ : ផ្អប​ប្រែក​រទេះ ។