ពាក្យទាក់ទង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យ​ទាក់ទង (ន) ពាក្យ + ទាក់ទង = ពាក្យ​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​គ្នា, ពាក្យ​ទាក់ទង​គ្នា