ពាក្យ

ពីWiktionary

ភាសាខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីសំស្ក្រឹត वाक्य (vākya, “ការនិយាយ, ល្បះ”) ឬបាលី vākya (“ការនិយាយ, ល្បះ”)

ការអាន

អក្ខរាវិរុទ្ធ ពាក្យ
សទ្ទតា ពាក
ឡាតាំងយានកម្ម piək
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /piəʔ/


  • (file)

នាម

ពាក្យ

  1. ភាសា
  2. សម្ដី, ប្រយោគសម្ដី