ពាក្យ

ដោយWiktionary

ពាក សំ. បា. ( ន. ) (វាក្យ, វ > ព ) “ភាសា, សម្ដី; ប្រយោគ​សម្ដី” ។ ពាក្យ​ចំ ឬ ពាក្យ​ចំពោះ ពាក្យ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ត្រង់​ៗ មិន​ប្រៀបធៀប, ដូច​ជា : ចាក់​ស្មុគ ចាក់​បន្ទោះ​ត្បាញ​ឲ្យ​កើត​ជា​ស្មុគ ។ ពាក្យ​ប្រៀប ពាក្យ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​មិន​ត្រង់​ចំពោះ គ្រាន់​តែ​ប្រៀប​ប្រដូច, ដូច​ជា : សម្ដី​សាញ​ចាក់​ស្មុគ; ជំពាក់​ឆ្វាក់​ចាក់​ស្រេះ (ប្រហែល​ដូច​គេ​ចាក់​បន្ទោះ​ត្បាញ​ស្មុគ) ។ ពាក្យ​ទំនឹម ឬ ពាក្យ​ទំនឹម​ទំនៀម (ម. ព. ទំនឹម) ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ពាក្យ​ដែល​មាន​ជា​ទំនាស់​គ្នា ដូច​ជា : ខ្ពស់ ជា​ពាក្យ​ផ្ទុយ​នឹង ទាប ជាដើម ។ល។