ពាក្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ភាសាវិទ្យា) word, mot សព្វថ្ងៃ ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកចេះដឹង វចនតា "mot" នៃភាសាបារាំង (ដែលត្រូវនឹងវចនតា "ពាក្យ" នៃភាសាខ្មែរ) ឈប់មានន័យថាជាផ្លាកឬសំណេរទៀតហើយ ដូច្នេះគេចូលចិត្តយក "mot" មកប្រើវិញ ពីព្រោះ វាមិនមែនជាកន្សោមពាក្យ ដូច "signe linguistique" ដែលជាខ្សែសម្ដីវែងអន្លាយ។ ប៉ុន្តែ គេមានបញ្ហាក្នុងការកំណត់ព្រំដែនពី 'mot" មួយទៅ "mot" មួយក្នុងខ្សែសម្ដី: គេមិនអាចដឹងដោយងាយក្នុងខ្សែសម្ដីថាតើ "mot" ណាចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណា ហើយត្រូវចប់នៅត្រង់ណាទេ។ វេយ្យាករណ៍បារាំងបានចែកពាក្យបារាំងជា ៩ ប្រភេទ គឺ articles, noms, pronoms, adjectifs, verbes, adverbs, prépositions, conjonctions & interjections។ គេថា "les" ជាពាក្យមួយម៉ាត់ គឺជា "article" តែ "les pommes de terre" ក៏ជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែរ (ពាក្យសមាស)។ ដូច្នេះ ឃើញថា យើងពិបាកសម្គាល់ព្រំដែនពាក្យបារាំងណាស់។ ដោយ "signe linguistique" របស់លោក Saussure បានដោះស្រាយត្រឹមតែមិនឱ្យយល់ច្រឡំថា "mots" ជាសំណេរ និង ដោយបញ្ហាសម្គាល់ព្រំដែននៃពាក្យនៅចោទដដែលលោក ប៊ែរណា ប៉ូជេ (Bernard Pottier) បានស្នើឱ្យប្រើ "lexie" វិញម្ដង។