ពាក្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីសំស្ក្រឹត वाक्य (vākya, “ការនិយាយ, ល្បះ”) ឬបាលី vākya (“ការនិយាយ, ល្បះ”)

ការអាន

អក្ខរាវិរុទ្ធ ពាក្យ
bāk̥y
សទ្ទតា ពាក
bāk
ឡាតាំងយានកម្ម piək
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /piəʔ/


  • (file)

នាម

ពាក្យ

  1. ភាសា
  2. សម្ដី, ប្រយោគសម្ដី