ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមិនប្រើ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដូចតទៅនេះមាន ប៉ុន្តែគ្មាទំព័រណាឬចំណាត់ថ្នាក់ណាដែលប្រើប្រាស់ពួកវាទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Deleteme
 2. Hungarian language
 3. en:Days of the week
 4. km:ប្រទេសនៅអាស៊ី
 5. poscatboiler
 6. កង្កែប
 7. កិរិយាសព្ទ ភាសាខ្មែរ
 8. កិរិយាសព្ទ ភាសាអង់គ្លេស
 9. កិរិយាសព្ទភាសាកូរ៉េ
 10. កីឡា
 11. កំនាព្យ
 12. ខែ
 13. ខែសុរិយគតិ
 14. គីមីវិទ្យា
 15. គុណកិរិយសព្ទភាសាខ្មែរ
 16. គុណកិរិយា ភាសាកូរ៉េ
 17. គុណកិរិយា ភាសាខ្មែរ
 18. គុណកិរិយា ភាសាអង់គ្លេស
 19. គុណនាម ភាសាកូរ៉េ
 20. គុណនាម ភាសាខ្មែរ
 21. គុណនាម ភាសាអង់គ្លេស
 22. គ្រឺះមូលដ្ឋាន
 23. គ្រឿងយានជំនិះ
 24. ចំណងឈ្នាប់ ភាសាអង់គ្លេស
 25. ចំណងធ្នាក់ ភាសាខ្មែរ
 26. ចំណងធ្នាក់ ភាសាអង់គ្លេស
 27. ឈ្មោះទីកន្លែង
 28. ដើមឈើ
 29. ឋានន្តរសក្ដិ
 30. ឋានន្តរសក្ដិសម័យបុរាណ
 31. តន្ត្រី
 32. ត្រី
 33. ថ្នាក់កង្កែប
 34. ថ្នាក់ពាក្យ ភាសាខ្មែរ
 35. ថ្នាក់ពាក្យ ភាសាអង់គ្លេស
 36. ទំព័រគំរូនៃអក្សរ(script)
 37. នាម ភាសាចិន
 38. នាម ភាសាមន
 39. នាមជាភាសាខ្មែរ
 40. នាមឈ្មោះ
 41. នាមផ្សំ
 42. នាមរនាប់ភាសាខ្មែរ
 43. នំ
 44. បក្សី
 45. បទភ្លេង
 46. បរិវារសព្ទភាសាខ្មែរ
 47. បរិវាសព្ទភាសាខ្មែរ
 48. បុព្វបទភាសាខ្មែរ
 49. បំណកប្រែម៉ាសេដ្វានខ្វះបរិវត្តអក្សរ
 50. បំណកប្រែអ៊ីវ្រីខ្វះបរិវត្តអក្សរ

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)