ភាសាខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ.pngភាសាខ្មែរ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Khmerភាសាខ្មែរ ភាសា + ខ្មែរ


បំណកប្រែ[កែប្រែ]

Superscript text

|}