ភាសាខ្មែរ

ដោយWiktionary
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ភាសាខ្មែរ.png

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ (phéasakhmêr)ភាសា + ខ្មែ


បំណកប្រែ[កែប្រែ]

Superscript text

|}