ភាសាខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

32665[[រូប ភាព:ភាសាខ្មែរ.png|alt=]]ភាសាខ្មែរ==ខ្មែរ==Khmer

==នាម==Cambodia[កែប្រែ]

Khmerទំព័រគំរូ:Cambodia ភាសា + ខ្មែរ


បំណកប្រែភាសាខ្មែ[កែប្រែ]

Superscript text

|}