ភាសាខ្មែរ

ដោយWiktionary
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

[[រូបភាព:ភា សាខ្មែរ.png]]

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ (phéasakhmêr)ភាសា + ខ្មែរ


បំណកប្រែ[កែប្រែ]

Superscript text

|}

[[hu:ភា

សាខ្មែរ]]