ភូមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ភាគ​ដី​ឥណ្ឌូចិន​នៅ​ជា​ខាង​ឯ​លិច​ប្រទេស​សៀម : ប្រទេស​ភូមា ។ ពួក​មនុស្ស​អ្នក​ប្រទេស​នោះ​ក៏​ហៅ​ថា ភូមា​ដែរ : ជាតិ​ភូមា, ពួក​ភូមា​ជា​ពុទ្ធ​សាសនិក​ថេរ​វាទ​ដូច​ខ្មែរ​ដែរ ។ Birmanie, Burma