ភ្នាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. ថ. ( ន. ) ស្បែក​ឬ​វត្ថុ​ដែល​ពាស (បារ. Membrane) : ភ្នាស​សរីរាវយវៈ; ភ្នាស​ស្គរ ។