បារាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ៉័ង បារ. ( ន. ) (ហ្រ្វង្សិ៍ France) ឈ្មោះ​ដែន​ឬ​ប្រទេស​របស់​បារាំង​សែស : ប្រទេស​បារាំង, របស់​មក​ពី​ប្រទេស​បារាំង ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា​ពាក្យ​ហៅ​ពួក​មនុស្ស​ជាតិ​បារាំង​សែស​ទាំងអស់​គ្នា​ថា បារាំង; ដែន​ទាំង​មូល​របស់​បារាំង​សែស ក៏​ហៅ បារាំង; សំដី​និយាយ​ដោយ​រួប​រួម តាម​ទម្លាប់​របស់​ប្រជាជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ខ្លះ, សូម្បី​ពួក​មនុស្ស​អ្នក​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​ទាំង​ប៉ុន្មាន ក៏​ហៅ បារាំង​ៗ ដូច​គ្នា​ទាំងអស់; អ្វី​ទាំងពួង​ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​ហៅ​ថា បារាំង​ៗ ទាំងអស់, ដូច​យ៉ាង អក្សរ​បារាំង, ខោ​បារាំង, ដំឡូង​បារាំង, មាន់​បារាំង ជាដើម ។ ខ្មែរ​បុរាណ​ច្រើន​ហៅ​អ្វី​ៗ ដែល​មក​ពី​បរទេស​ថា... ទេស ដូច​ជា សំពត់​ទេស ជាដើម ។

  1. [dɑmlooŋ baaraŋ]

white potato