អង់គ្លេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព អង្គ្លេស) ។