រង្វង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី​ឱកាស​ក្នុង​វង់​មូល : រង្វង់​មាត់​ល្អី ។

  1. (ធរណីមាត្រ) សំណុំនៃចំណុចនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែលមានចម្ងាយថេរពីចំណុចនឹងមួយនៃប្លង់នោះ។ circle, cercle