វិញ្ញាណ

ពីWiktionary

[ វិញ-ញាន ] (បាលី; សំស្ក្រឹត) ( នាម ) (វិជ្ញាន) ធម្មជាតិ​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​អារម្មណ៍ (ចិត្ត) : បាត់​វិញ្ញាណ ឬ រលត់​វិញ្ញាណ រលត់​ចិត្ត : ភ័យ​ស្លុត​ខ្លាំង​ស្ទើរ​បាត់​វិញ្ញាណ ។ វិញ្ញាណក​ទ្រព្យ (វិញ-ញា-ណៈកទ្រ័ប) ទ្រព្យ​មាន​វិញ្ញាណ: គោ, ក្របី, ដំរី, សេះ ជា​វិញ្ញាណក​ទ្រព្យ (ពាក្យ​ផ្ទុយ អវិញ្ញាណក​ទ្រព្យ) ។ វិញ្ញាណក្ខន្ធ (វិញ-ញា-ណ័ក-ខ័ន) កង​វិញ្ញាណ (ពួក​ចិត្ត) ដែល​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ខន្ធ ៥ (មើលពាក្យ បញ្ចក្ខន្ធ ផង) ។ - សមត្ថភាពនៃការដឹងឬការស្គាល់ ការវាយតម្លៃឬប្រតិកម្មចំពោះអ្វីមួយ ជាពិសេសតាមរយៈអង្គវិញ្ញាណ ចក្ខុវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហាវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ។ ឧ. វិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដឹងថា ម្ហូបមួយចាននេះឆ្ងាញ់ ទឹកនេះក្ដៅ ចម្រៀងនេះពីរោះ ...។ មើលពាក្យ ញាណ ខន្ធ បញ្ចក្ខន្ធ ; Viññāna : consciousness, sense, spirit, mind;