វិទ្យា

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា វិទ្យា
ឡាតាំងយានកម្ម vityiə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /β̞itʰjiə/


នាម

វិទ្យា

  1. (ម. ព. វិជ្ជា) ។