វិទ្យា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. វិជ្ជា) ។