វិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. វិជ្ជា) ។