សម្ដែង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា សម្ដែង
ឡាតាំងយានកម្ម sɑmdaeng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /sɑmɗaeŋ/


កិរិយាសព្ទ

សម្ដែង

  1. ធ្វើ​ឬ​បញ្ចេញ​ឲ្យ​ឃើញ​ស្ដែង : សម្ដែង​ឫទ្ធិ, សម្ដែង​ខ្លួន ។ ថ្លែង, ប្រកាស​សេចក្ដី : សម្ដែង​ធម៌ ។ សរសេរ​ជា សំដែង ក៏​បាន ។