សហរដ្ឋអាមេរិក

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ សហរដ្ឋអាមេរិក
សទ្ទតា សៈ-ហៈ-រ័ត អា-មេ-រិក
ឡាតាំងយានកម្ម saʼhaʼrŏət ʼaameirɨk
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /saʔhaʔrŏət ˈʔaːmeirɨk/


នាមអសាធារណ៍

សហរដ្ឋអាមេរិក

  1. Etats-unis d'Amérique, United States of America