សហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយWiktionary

Etats-unis d'Amérique, United States of America