ស្ដាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( កិ. ) ប្រុង​ត្រចៀក​ទទួល​ចាំ​ឮ : ស្ដាប់​ធម៌, ស្ដាប់​ភ្លេង ។ ទទួល​ឱវាទ ត្រងត្រាប់, យក​ពាក្យ, យក​សម្ដី, ទទួល​ធ្វើ​តាម : ស្ដាប់​ពាក្យ​ប្រដៅ, ស្ដី​មិន​ស្ដាប់ ។ ជឿ​ស្ដាប់ ស្ដាប់​ហើយ​ជឿ​តាម, ទទួល​ប្រតិបត្តិ​តាម ។ ស្ដែងស្ដាប់ (ម. ព. ស្ដែង) ។