ស្រុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ស្លុយ, ដែល​មាន​សម្រុង : សំពត់​ស្រុង ។ ព. ផ្ទ. ខើច ។ ទាំង​ស្រុង ទាំង​មូល, ទាំង​អស់, ពេញ​ទី : ខុស​ទាំង​ស្រុង ។ ទាំង​ស្រុង​ទាំង​កំរោល ដោយ​ដំណើរ​ជា​កំរោល​ទាំង​អស់ : រំលោភ​លើ​ទាំង​ស្រុង​ទាំង​កំរោល ។