ហត្ថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថា–– ១ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហត្ថ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហត្ថ ហត្ថី