ហារិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហារិនី (ម. ព. ហារិន ឬ ហារី ) ។

សូមមើលផងដែរ ហារិន ហារី