ហុត

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ហុត
ឡាតាំងយានកម្ម hot
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /hot/


កិរិយាស័ព្ទ

ហុត


  1. (កិ. ) ស្រូប​យក​តែ​ទឹក​ឬ​វត្ថុ​រាវ : ហុត​ទឹក​សម្ល, ហុត​ឈាម ។ ន. ចំនួន​ដែល​ស្រូប​យក​តែ​ទឹក​ឬ​វត្ថុ​រាវ : ទឹក​សម្ល​មួយ​ហុត ។ ព. ទ. បុ. ហុត​ទឹក​សំដៅ​កាក ឲ្យ​អ្វី​ៗ​ឬ​ទំនុក​បម្រុង, ផ្គត់ផ្គង់ សម្លឹង​សំដៅ​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​បម្រុង​និង​ឲ្យ​បាន​មក​ជា​កូន​ប្រសា​ជាដើម : ខ្ញុំ​ទំនុក​បម្រុង​វា​ដោយ​ស្មោះ​ត្រង់​ពិត​ៗ មិន​មែន​ហុត​ទឹក​សំដៅ​កាក​ទេ ។

ហ៊ុត-តៈ សំ. បា. ( ន. ) (ហុត) ការ​បូជា​យញ្ញ, ការ​ធ្វើ​យញ្ញ​ពិធី; ការ​បូជា​ភ្លើង; ការ​សែន, ការ​សែន​ព្រេន ។ ហុត​កម្ម ការ​ធ្វើ​ហុតៈ ។ ហុត​ករ ឬ --ការ អ្នក​ធ្វើ​ហុត (បើ​ស្រ្តី​ជា ហុត​ការិកា) ។ ហុត​កោវិទ អ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​ហុត​កម្ម ។ ហុត​ពិធី ពិធី​ហុត​កម្ម, ពិធី​បូជា​ភ្លើង ។ ហុត​ភុជ, ហុតពៈ ឬ ហុត​វហៈ, ហុតាសន៍ ព្រះ​អគ្គី​ឬ​ព្រះ​អគ្និ (ភ្លើង)។ ហុតាចារ្យ អាចារ្យ​អ្នក​ចេះ​ធ្វើ​ហុត​កម្ម, អាចារ្យ​អ្នក​ចេះ​បូជា​ភ្លើង (ទាំងអស់​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​លទ្ធិ​ផ្សេង​ពី​លទ្ធិ​ពុទ្ធ​សាសនា) ។ល។ ហុតៈ