ហ៊

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ហ៊
h′
ឡាតាំងយានកម្ម hɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /hɔː/


ឧទានសព្ទ

ហ៊

  1. សូរ​សុនខ​ធំ​ៗ ព្រុស​គំរាម ។ ហ៊​ៗ