អាល្លឺម៉ង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ អាល្លឺម៉ង់
ʼāl̥lȳm″ṅ´
សទ្ទតា អាល-ល៉ឺ-ម៉ង់
ʼāl-l″ȳ-m″ṅ´
ឡាតាំងយានកម្ម ʼaalləɨmɑng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔaːlləɨmɑŋ/


Allemagne, Germany