អាល្លឺម៉ង់

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ អាល្លឺម៉ង់
សទ្ទតា អាល-ល៉ឺ-ម៉ង់
ឡាតាំងយានកម្ម ʼaalləɨmɑng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔaːlləɨmɑŋ/


Allemagne, Germany