អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

  • User:CarsracBot is a pure interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
កំណែប្រែរបស់Wikidata
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


100 nieuwste artikelen