អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

  • User:CarsracBot is a pure interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
ថ្មី
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
តិច
នេះជាការកែប្រែតិចតួចមួយប៉ុណ្ណោះ
យន្ត
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
ទិន
កំណែប្រែរបស់Wikidata
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


100 nieuwste artikelen