អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

  • User:CarsracBot is a pure interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ
Temporarily watched page

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


100 nieuwste artikelen