​ប្រាកដ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សំ.), (បា.) (--កត់) (ប្រកដ ឬ ប្រាកដ; បាកដ) (1) ដែល​ល្បីល្បាញ, ដែល​មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ល្អ, ដែល​លេច​ឮ​ច្បាស់លាស់; ដែល​មែន​ពិត​ណាស់ : សេចក្ដី​ប្រាកដ, សម្ដី​ប្រាកដ ។ (2) (កិ. វិ.) ជាក់​ច្បាស់​មែន : ឃើញ​ប្រាកដ, ដឹង​ប្រាកដប្រាកដ​ជា (និ.) មុខ​ជា, មែន​ជា, ពិត​ជា : ប្រាកដ​ជា​នឹង​ទៅ, ប្រាកដ​ជា​ឲ្យ​ហើយប្រាកដ​ប្រជាប្រកដ​ប្រជា (កិ. វិ.) ឬ (គុ.) មែនទែន, ពិត​ណាស់ : និយាយ​ប្រាកដ​ប្រជា; សម្ដី​ប្រាកដ​ប្រជា (សរសេរ​ជា ប្រកដ ក៏មាន ) ។