​ល្បី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លេច​ឮ​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ល្អ​ឬ​អាក្រក់ : ល្បី​ឈ្មោះ ... ។ (ន.) ឬ (គុ.) ដំណើរ​ ឬ​ ដែល​លេច​ឮ​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ទួទៅ : មាន​ល្បី​ឈ្មោះ ...; មាន​ឈ្មោះ​ល្បី... ។ (បុ. សរ.) ល្បឺ < លឺ () ។ ល្បីល្បាញ (ម. ព. ល្បាញ) ។