ពីWiktionary
វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji i)

ពុម្ពអក្សរい
ឯកសារ:Japanese Hiragana I.svg
លំដាប់នៃការសរសេរ

នាម[កែប្រែ]

(rōmaji i)

  1. : ក្រពះ
  2. : ទីតាំង
  3. : ឆន្ទៈ
  4. : អណ្តូង

ការអានកាន់ជិ[កែប្រែ]

(រ៉ូម៉ាជិ i)

ការអានអុងយ៉ុម៉ិ[កែប្រែ]