ឆន្ទៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ័ន-ទៈ បា. សំ ( ន. ) (ឆន្ទ) សេចក្តី​ប្រាថ្នា; បំណង; គំនិត... ។