ពីWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ

ជប៉ុន[កែប្រែ]

សូមមើល 位する

នាម[កែប្រែ]

(hiragana くらい, rōmaji kurai)

 1. grade, rank
  • 上がる [下す]
   くらいがあがる [くだす]
   kurai ga agaru [kudasu]
   rise [lower] in rank
  • 高い
   くらいのたかいひと
   kurai no takai hito
   a high-ranked person
 2. the throne, the crown
  • 譲る
   くらいをゆずる
   kurai o yuzuru
   abdicate the throne
  • つく
   くらいにつく
   kurai ni tsuku
   assume the throne
 3. (គណិតវិទ្យា) ទីតាំង

ពាក្យក្លាយ[កែប្រែ]

បច្ច័យ(Suffix)[កែប្រែ]

- (, i)