ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
人-order.gif
  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ひと
  2. រ៉ូម៉ាជិ hito

人-bw.png

នាម[កែប្រែ]

១. មនុស្ស

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]

ពាក្យផ្សំ[កែប្រែ]