ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ការអាន[កែប្រែ]