ដោយWiktionary

កាន់ជិ[កែប្រែ]

回-bw.png


ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. វេន, វេនទី, លើក, លើកទី

ការអាន[កែប្រែ]