ដោយWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Script error: No such module "ja-headword".

  1. ពេលព្រឹក

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 2 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]

ពាក្យផ្សំ[កែប្រែ]