ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 3 kanji)


ការអាន[កែប្រែ]