ដោយWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 3 kanji)


ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Script error: No such module "ja-headword".

  1. ខេត្ត