ដោយWiktionary

កាន់ជិ[កែប្រែ]

計-bw.png

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 2 kanji)


ការអាន[កែប្រែ]

ពាក្យផ្សំ[កែប្រែ]