ដោយWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

語-bw.png

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 2 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]

ពាក្យផ្សំ[កែប្រែ]