ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(hiragana どう, rōmaji )

  1. ទង់ដែង (រូបមន្តគីមី Cu): ជាឈ្មោះធាតុគីមីម្យ៉ាង

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]