កខែកកខោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កកែកកកោក > ប្រែពី ក>ខ > កខែកកខោក។

នាម[កែប្រែ]

កខែកកខោក

  1. កកែកកកោក

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កខែកកខោក

  1. កកែកកកោក

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សព្វានុក្រមខ្មែរ