កឈរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

+ ឈរ > កឈរ

គុណនាម[កែប្រែ]

កឈរ
បំរៀបន័យ

  1. ដែលនៅហូបបានផឹកបាន។
    ធ្វើបុណ្យ​ទាន់​បំពង់កឈរ

កំណត់ប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

  • ប្រើនៅពេលមនុស្សជិតស្លាប់ រឺ មនុស្សចាស់។